Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KSB/SBK

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica

Ur.broj:05-01/2020

Gojevići,23 .01.2020.g.

   

Na osnovi  članka 57. Zakona o osnovnom školstvu KSB-a ( ''Sl. novine KSB'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19), članka 3.,4.  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ ,   Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB-a,broj: 03-34-3/18-556 od 31.10.2018.g., 03-34-3/2019-222 od 13.8.2019.g. i 03-34-3/19-581 od 20.1.2020.g., raspisuje se

 

                   JAVNI OGLAS

        za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Tajnik škole 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. Nastavnik informatike 13 sati na neodređeno vrijeme
 3. Nastavnik fizike 8 sati na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 4. Nastavnik njemačkog jezika 19 sati na neodređeno
 5. Nastavnik njemačkog jezika 9 sati na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 6. Nastavnik engleskog jezika 9 sati na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 7. Nastavnik matematike 13 sati na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 8. Nastavnik tehničke kulture 3 sata na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 9. Nastavnik hrvatskog jezika 4 sata na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 10. Nastavnik povijesti 16 sati na neodređeno vrijeme
 11. Pedagog 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 12. Administrativni djelatnik 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja
 13. Nastavnik katoličkog vjeronauka 8 sati na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 

  I. Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu ( ''Sl. novine KSB/SBK'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim mjerilima za osnovne škole („Sl novine KSB“, broj: 15/02), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica

 II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, novine ili naziv web stranice škole  u kojima je oglas objavljen s datumom objave, popis priložene dokumentacije uz prijavu. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
 2. životopis, vlastoručno potpisan,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i dodatak diplomi ukoliko isti posjeduju
 6. uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta
 7. potvrdu o položenom stručnom ispitu
 8.  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju( po prijemu u radni odnos )
 9. potvrdu o stažu 
 10.  potvrdu o socijalnom statusu ( ako kandidat živi u obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda),
 11. potvrdu o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje, o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem.

 III. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj preslici ili originalu koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Potpunom i blagovremenom prijavom se smatra prijava  koja je podnesena u propisanom roku i sadrži sve elemente navedene u oglasu.

 IV. Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji uz obvezu pozivanja na poseban zakon, što dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.

 V. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na javni oglas koje su podnesene pravodobno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa.

 VI. Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna i blagovremena telefonski ili putem elektronske pošte.

 VII. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog oglasa  obvezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni ispit održat će se 06.02.2020. godine u 13,00 sati ,a usmeni  intervju 07. 02. 2020. godine,  u 14,00 sati u prostorijama škole. Pismeni ispit obuhvata sljedeća područja:   zakonski okvir djelovanja osnovne škole, izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija), pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno- obrazovnog rada  i opće znanje.

Pitanjima na intervjuu utvrđuju se: sposobnost i vještina komunikacije, interesi, profesionalni ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u školi. opće osobine, motiviranost za rad, predznanje o poslu, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komuniciranja , potencijal za usavršavanje i dodatna znanja.

 VIII. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas ,a kandidati koji na pismenom ispitu ne osvoje minimalno 6 bodova ( 60 %  od ukupnog broja bodova ) nemaju pravo pristupiti usmenom intervju.  O  rezultatima pismenog ispita kandidati će biti obaviješteni telefonski ili putem elektronske pošte.

IX. Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijemu u radni odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

 X. Samo izabrani kandidati obvezni su prije stupanja na posao dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti.

 XI. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa će biti objavljen na službenoj web stranici www.osigk-fojnica.com  i Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK poslovnica Fojnica i Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  na  službenoj WEB stranici škole.

 XII. Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti na  kontakt telefon 030 – 803-206

 XIII. Prijava na javni oglas podnosi se Povjerenstvu putem pošte, na adresu: Osnovana škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojević, Gojevići bb 71 275 Gojevići, u zatvorenoj kuverti, s naznakom NE OTVARATI –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.

                                                                                                 ravnateljica O.Š. “Ivan Goran Kovačić”

                                                                                          Mirjana Golub, prof.