Dragi naši učenici, roditelji i nastavnici!

Prije svega, nadam se da ste vi i vaše obitelji dobro i zdravo. Kada smo se prije mjesec dana veselili i obilježavali maškare te veselili se i skorašnjoj proslavi Dana škole, nismo ni slutili da će se stanje u našoj domovini, a tako ni u svijetu na ovaj način zakomplicirati. Neću vam pisati o negativnim stvarima koje je donio ovaj virus, pogledajmo neke prednosti ove situacije. Puno više vremena provodite sa svojim obiteljima, svi smo postali svjesni kako nam zdravlje treba biti na prvom mjestu, koliko nam je važna naša sloboda i kako ćemo ubuduće puno više cijeniti neke svakodnevne stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo. Prije ste me u Gojevićima mogli naći na katu u uredu na kraju hodnika, a u Fojnici u uredu pored zbornice, a sada se privremeno nalazim na ovoj adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (tel: 063/251-031).

Prije svega, dostupna sam vama, dragi moji učenici, ali također i vašim roditeljima kao i učiteljima i nastavnicima. Toplo vam preporučujem da pročitate i sljedeće stavke iz dopisa nadležnog Ministarstva:

Učenje na daljinu ima mnogobrojne prednosti kao što je dostupnost sadržaja, fleksibilnost, mogućnost korištenja različitih medija i sl., ali ima i svoje nedostatke kao što je nedostatak komunikacije licem u lice, odnosno izostanak osobnog kontakta između nastavnika i učenika te učenika i učenika što utječe na samu motivaciju za rad učenika, a tako i kvalitetu stečenog znanja.

Nedostaci učenja na daljinu, kao i nedostaci bilo kojeg učenja, mogu se prevazići uz pomoć roditelja, nastavnika kao i stručnih suradnika pedagoga.

Cilj je pomoći:

- učenicima, osobito u organiziranju učenja i  slobodnog vremena, savladavanju gradiva, redovnog praćenja nastave, kao i pružiti im savjetodavno-pedagošku pomoć
- nastavnicima i učiteljima prilikom planiranja i pripremanja za izvođenje nastave uz primjenu IKT-a
- roditeljima za suradnju kroz savjetodavni rad u prevazilaženju mogućih problemskih situacija u radu s učenicima.

 Čuvajte sebe i svoje bližnje!

 Nina Bošnjak, pedagogica

 

 

 

 

 

 

Dragi učenici i roditelji,

postupajući po instrukciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-34-12/20-9 od 16.3.2020. godine Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica od danas počinje s nastavom na daljinu.

U meniju Nastava na daljinu (on-line nastava) na službenoj web stranici škole svaki će se dan objavljivati konkretan nastavni sadržaj s jasnim uputama za radne zadatke koje će učenici moći samostalno ili uz pomoć roditelja razumjeti i naučiti. Iste nastavne sadržaje koji će se objavljivati imate dostupne i u udžbenicima.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KSB/SBK

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica

Ur.broj:05-01/2020

Gojevići,23 .01.2020.g.

   

Na osnovi  članka 57. Zakona o osnovnom školstvu KSB-a ( ''Sl. novine KSB'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19), članka 3.,4.  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ ,   Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB-a,broj: 03-34-3/18-556 od 31.10.2018.g., 03-34-3/2019-222 od 13.8.2019.g. i 03-34-3/19-581 od 20.1.2020.g., raspisuje se

 

                   JAVNI OGLAS

        za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Tajnik škole 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. Nastavnik informatike 13 sati na neodređeno vrijeme
 3. Nastavnik fizike 8 sati na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 4. Nastavnik njemačkog jezika 19 sati na neodređeno
 5. Nastavnik njemačkog jezika 9 sati na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 6. Nastavnik engleskog jezika 9 sati na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 7. Nastavnik matematike 13 sati na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 8. Nastavnik tehničke kulture 3 sata na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 9. Nastavnik hrvatskog jezika 4 sata na određeno vrijeme do 30.06.2020.g.
 10. Nastavnik povijesti 16 sati na neodređeno vrijeme
 11. Pedagog 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 12. Administrativni djelatnik 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja
 13. Nastavnik katoličkog vjeronauka 8 sati na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 

  I. Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu ( ''Sl. novine KSB/SBK'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim mjerilima za osnovne škole („Sl novine KSB“, broj: 15/02), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica

 II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, novine ili naziv web stranice škole  u kojima je oglas objavljen s datumom objave, popis priložene dokumentacije uz prijavu. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
 2. životopis, vlastoručno potpisan,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i dodatak diplomi ukoliko isti posjeduju
 6. uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta
 7. potvrdu o položenom stručnom ispitu
 8.  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju( po prijemu u radni odnos )
 9. potvrdu o stažu 
 10.  potvrdu o socijalnom statusu ( ako kandidat živi u obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda),
 11. potvrdu o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje, o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem.

 III. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj preslici ili originalu koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Potpunom i blagovremenom prijavom se smatra prijava  koja je podnesena u propisanom roku i sadrži sve elemente navedene u oglasu.

 IV. Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji uz obvezu pozivanja na poseban zakon, što dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.

 V. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na javni oglas koje su podnesene pravodobno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa.

 VI. Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna i blagovremena telefonski ili putem elektronske pošte.

 VII. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog oglasa  obvezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni ispit održat će se 06.02.2020. godine u 13,00 sati ,a usmeni  intervju 07. 02. 2020. godine,  u 14,00 sati u prostorijama škole. Pismeni ispit obuhvata sljedeća područja:   zakonski okvir djelovanja osnovne škole, izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija), pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno- obrazovnog rada  i opće znanje.

Pitanjima na intervjuu utvrđuju se: sposobnost i vještina komunikacije, interesi, profesionalni ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u školi. opće osobine, motiviranost za rad, predznanje o poslu, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komuniciranja , potencijal za usavršavanje i dodatna znanja.

 VIII. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas ,a kandidati koji na pismenom ispitu ne osvoje minimalno 6 bodova ( 60 %  od ukupnog broja bodova ) nemaju pravo pristupiti usmenom intervju.  O  rezultatima pismenog ispita kandidati će biti obaviješteni telefonski ili putem elektronske pošte.

IX. Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijemu u radni odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

 X. Samo izabrani kandidati obvezni su prije stupanja na posao dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti.

 XI. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa će biti objavljen na službenoj web stranici www.osigk-fojnica.com  i Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK poslovnica Fojnica i Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  na  službenoj WEB stranici škole.

 XII. Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti na  kontakt telefon 030 – 803-206

 XIII. Prijava na javni oglas podnosi se Povjerenstvu putem pošte, na adresu: Osnovana škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojević, Gojevići bb 71 275 Gojevići, u zatvorenoj kuverti, s naznakom NE OTVARATI –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.

                                                                                                 ravnateljica O.Š. “Ivan Goran Kovačić”

                                                                                          Mirjana Golub, prof.

Franjevačka škola mira u Visokom

 

U periodu 2018.-2019. školske godine realiziran je jedan jako interesantan i za naše podneblje bitan projekt u Visokom u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji. Naime, projekat se zove „Franjevačka škola mira“

U realizaciji ovoga zanimljivog projekta sudjelovali su i učenici OŠ „Ivan Goran Kovačić“ iz Fojnice a s njima i učenici iz  Čajangrada, Visokog, Jajca, Gračanice kod Bugojna i Stare Bile kod Viteza.

Franjevačka škola mira je projekt koji se realizirao kroz jedan vikend svakog mjeseca, a bilo je pet modula s različitim temama.

Teme koje su obrađivane kroz ovih pet modula su:

 • medijska pismenost i kompetencija,
 • nenasilje i mirotvorstvo,
 • dijalog religija i kultura,
 • socijalna i ekološka pravda,
 • nenasilno rješavanje konflikata.

Projekt je realiziran u podršku Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. Voditelji projekta su profesor Alen Kristić, prof Zdravko Kujunđija i prof fra Ivan Nujić.

“Projekt je osmišljen na taj način da pomogne učenicima da u sebi razvijaju one darove koji su bitni za napredak našeg društva u smjeru veće ljudskosti, solidarnosti i mira. Projekt se sastoji od nekoliko modula. Prvi je posvećen digitalnoj revoluciji, gdje želimo pomoći djeci da sve ono što sa sobom donose digitalne revolucije iskoriste na taj način da u njima razvije ljudskost i da se nauče pravilno ih koristiti. Jedan modul je posvećen miru i nenasilju, koji mladim ljudima trebaju pomoći da u sebi razviju sposobnost da na miran i nenasilan način rješavaju sukobe, počev od onih u školskim klupama. Kroz ovaj modul želimo mladima približiti i biografije ljudi junaka i junakinja mira iz cijelog svijeta koji su u vemenima sukoba spašavali ljudske živote i borili se da zavlada  mir a ne rat. U ovom projektu govorimo i o ekologiji, jer nam je bitan i odnos ljudi sa prirodom. Želimo pojačati svijest koliko je važno da čuvamo prirodu i da se borimo protiv ekološkog kriminala. Pored toga, veoma nam je važno da osvjestimo mlade o socijalnoj pravdi i u tome im probližavamo ljude koji su se borili za nju, za socijalna prava za koja se i danas ponovo nažalost moramo boriti”, rekao je teolog Alen Kristić, jedan od voditelja projekta “Škola mira”.

Projekt je zamišljen tako da predavači govore što manje a da učenici otkrivaju svoje potencijale i životnu mudrost, te pritom koriste resurse religija i kulturnih dostignuća.

A jedan od glavnih ciljeva je da učenici postanu prijatelji i da se njihovi odnosi produbljuju, te da aktivno jednog dana kao zreli i odgovorni ljudi, građani i vjernici svoju zemlju grade na pravim i istinskim vrijednostima mira, pravde kulture ravnopravnosti i ekološke osviještenosti.

I u tom duhu želimo svima mir i dobro.

Zdenko Miličević

Županijsko natjecanje iz programa „Upozorenje na opasnost od mina

Naši učenici, članovi sekcije Crvenog križa i pružanja prve pomoći nakon osvojenog I. mjesta na općinskom natjecanju 18.10.2018.godine u Fojnici, nastavili su višednevne pripreme te osvojili II. mjesto na županijskom natjecanju 6.11.2018. godine u Novom Travniku.

Edukaciju, pripremu, potporu i pratnju vrijednim i uspješnim predstavnicima naše škole i općine pružili su voditeljica sekcije Josipa Lovrić, pedagoginja, predsjednica „Crvenog križa općine Fojnica“,  Anita Markanović, učitelji i uposlenici škole.

Ponosni na uspjeh naših učenika, od srca im čestitamo.

Josipa Lovrić, pedagoginja